Начало / Блог / Актуално финансиране за закупуване на хладилни камери, охлаждаеми контейнери и Bio Turbo
;

2023 г октомври - ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНА И ЕКОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ КЪМ КОМПОНЕНТ „УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОТ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ1. Цел на финансирането:

Предоставяне на подкрепа на земеделските стопани за реализация на целеви инвестиции, за закупуване на материални и нематериални активи за прилагане на дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени, въвеждащи иновативни производствени и цифрови технологии, технологии за производство и организация в селското стопанство, за автоматизиране на работните процеси.

2. Кой може да кандидатства?

Финансова помощ ще се предоставя само на регистрирани земеделски стопани, които отговарят на следните условия:

 • да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3/1999 г.) за стопанските години 2021/2022 и 2022/2023. За ПИИ, подадени след 30.09.2023 г., регистрацията за стопанската 2023/2024 г. ще се проверява на етап изплащане на помощта.
 • да са микро, малки и средни предприятия, съгласно Закона за малките и средните предприятия.
 • ако са юридически лица, да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • да не са предприятия в затруднено положение съгласно чл. 1, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 2022/2472 на Комисията от 14 декември 2022 година.
 • Животновъдните обекти на кандидатите, трябва да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Допустими по процедурата са дейности, целящи подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства чрез:

 • опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, управление и оползотворяване на отпадъците от земеделското производство и производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление; и/или
 • инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

 • Технологична и екологична модернизация на отделните фази на производствените процеси в растениевъдството при обработка на почвата, торене, растителна защита и прибиране на реколтата ведно със специфично оборудване за проследимост на операциите – вкл. трактори, комбайни за прибиране на реколтата, товарачи, култиватори, продълбочители и брани за частични обработки на почвата, сеялки за директна и прецизна сеитба, вкл. самоходни; торовнасящи машини за прецизно торене, вкл. самоходни; пръскачки за прецизно внасяне на препарати за растителна защита, вкл. самоходни; косачки, адаптери, приспособления и стрипер хедери, мулчираща техника (сечки, ножов валяк, шредери, мулчери и други), балопреси, дронове, GPS системи и друга техника/машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи компонентите на околната среда.
 • Доставка и монтаж на оборудване за електронно управление на всички процеси, вкл. микроклимата в оранжерийното производство с изключение на разходите, свързани с напояване;
 • Доставка и монтаж на оборудване за превенция на екстремни прояви на неблагоприятни метеорологични явления, като градушки и измръзване;
 • Доставка и монтаж на автоматизирани системи и машини за подготовка на растениевъдната продукция за продажба, в т.ч. свързани с почистване, измиване, сортиране, охлаждане, калибриране, маркиране и опаковане;
 • Доставка на машини и оборудване за съхранение на продукция, в т.ч. системи за автоматизирано складиране, вкл. вътрешно заводски транспорт – електрокари, мотокари, газокари и др.;
 • Доставка и монтаж на машини, оборудване и съоръжения за компостиране за собствено потребление;
 • Технологична модернизация на отделните фази на производствените процеси за животновъдството – системи и оборудване за механизирано/автоматизирано хранене, вкл. фуражораздаващи ремаркета (прикачни и самоходни) и фуражни кухни, доене и почистване, системи за управление и наблюдение на животновъдните стопанства, вкл. в пчеларството, системи за управление на микроклимата в стопанствата, електропастири, GPS системи, дронове, трактори, ведно със специфично оборудване за проследимост на операциите, и други машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи компонентите на околната среда в животновъдните стопанства;
 • Системи и оборудване/включващи софтуер и/или хардуер/ за събиране, обработка и анализ на данни – в т.ч. информация от различните фази по отглеждане, производство, съхранение и продажба на селскостопански продукти (за растениевъдството – за събиране, обработка и анализ, отдалечен контрол, управление и мониторинг на данни за торови норми, състояние на почвата и културите, добиви и др.; за животновъдството – за проследяване на здравословното състояние на животните, норми на хранене, продуктивност, и др.);
 • Доставка и монтаж на машини и оборудване за торов отпадък, като скарови подове, помпа за гъсти течности, сепаратор за отделяне на твърда от течна фракция, платформа за сепаратор, тръбни линии за отвеждане на течна фракция, хомогенизатор за течен оборски тор, скреперни системи за почистване на оборски тор, тороразпръскващи ремаркета и цистерни за течна торова маса;
 • Доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за производството на енергия от фотоволтаични системи в стопанствата за собствено потребление.

5. Какъв е срокът за изпълнение на предложенията?

Одобреното предложение се изпълнява в срок до 12 месеца от датата на подписването на договора за финансиране, но не по-късно от 31 март 2025 г.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата възлиза на 318 048 200,30 лв. без ДДС.

7. Какъв е размерът на допустимите разходи за конкретно предложение?

 • Минимален размер на инвестицията за едно предложение: 30 000 лв. без ДДС
 • Максимален размер на инвестицията за едно предложение: 1 000 000 лв. без ДДС

8. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Финансовата помощ за одобрени ПИИ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Имате нужда от надежден консултант, който да подготви проекта? 

Ние работим с експерти в бранша, които имат опит и висока успеваемост.

За повече информация се свържете с нас: 0885 145 303

Закпуване на изплащане Закупуване на изплащане с изгоден лихвен процент чрез TBI

Обадете ни се за да изготвим най-подходящата за Вас схема още днес

Закпуване по Фонд "Условия на труд"Кандидатстване по Фонд "Условия на труд".

Допустими са дейностите свързани с подобряване условията за труд и отдих на наетия персонал чрез ремонти и подобрения в съществуващ собствен или нает сграден фонд, обезопасяване на машини и съоръжения, създаване условия за игнориране рисковете в работната среда, оптимизиране факторите влияещи върху труда.

Максималният размер на средствата за финансиране от Фонда е в размер до 30 на сто от одобрените и действително извършени разходи по проекта, но не повече от 100 000 лв. без ДДС за малки, средни и големи предприятия.

Тъй като Bio Turbo е система с двойно предназначение - от една страна пречиства въздуха от вируси и бактерии, а от друга страна премахва и етилена от дишането на плодове и зеленчуци е подходящо за експлоатация в помещения в които работят хора с оглед осигуряване на безопасна работна среда - офиси, производствени помещения, болници. Възможността за лесно преместване я прави удобна за експлоатация там където е необходима.

Срок за кандидатстване: безсрочно

За повече информация натиснете ТУК 

 или прегледайте прикачения файл.

Обадете ни се за да съдействаме при подготовката на Вашия проект още днес!

Месечен хладилен бюлетин:

Ще получавате новини свързани с новости в хладилната техника, начини на съхранение и др.

  За контакти
  Офисна част, производство хладилни агрегати:

гр. Пловдив 4027
ул."Ген. Кутузов" №2

Тел : +359 885 145303;

032 940 475

Факс : 032 518 127
Е-майл : frigo@abv.bg
Skype : ivaylo1783
Youtube

хладилни камери хладилна камера хладилна стая хладилна врата хладилни врати плъзгаща врата отваряема врата въртяща врата хладилен агрегат хладилни агрегати хладилно оборудване хладилно съхранение шокова камера шокови камери плодохранилище хладилен форум съхранение на плодове зеленчукохранилище cold storage cold room cold chamber food storage meat storage food storage food freezing